Neprihlásený použivateľ
Kancelárske potreby www.OlhaOffice.sk | papier, tonery, tlačiarne
0,00 € 0

Domov

Môj účet

Novinky

Akcie
Zvýhodnené balenia
Rýchla objednávka
           

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov za účelom:
1. Spracovania ponuky, objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode v rozsahu: (titul, meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, IČO, DIČ, IČ DPH).
2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
3. V zmysle Článku 6 ods.1 pism. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
4. Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Zasielanie newslettera a obchodných ponúk
1. Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu rozsahu: (emailová adresa).
2. Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno a priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, telefón).
3. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek a to registráciou na stránke obchodu a zaškrtnutím políčka "Mám záujem o zasielanie informačných e-mailov s novinkami a akciovými tovarmi", aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.
4. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
5. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanúe-mailovú adresu.
6. Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

Vaše práva
Za podmienok stanovených v Zákone máte
  - právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  - právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  - právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  - právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  - právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený vo VOP.
  - Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  - po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
  - po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy (kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ)
1. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu a interného systému (spoločnosti OLHA TRADE s.r.o. a OLHA OFFICE s.r.o.)
2. zaisťujúce marketingové služby
3. kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi
4. Presný zoznam je zahrnutý v bezpečnostnom projekte prevádzkovateľa
5. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


V tomto znení sú platné od 1.1.2022
 
 
Rýchle odkazy
>  Domov
>  Novinka
>  Akcia
Kontakt
>  Kontaktné údaje
   olha@olha.sk
   0905 323 233
Užitočné informacie
>  Obchodné podmienky
>  Ochrana osobných údajov
 
>  Registrácia
>  Prihlásenie
>  Zabudnuté heslo
 
© 2022 OLHA TRADE, s.r.o.
Website by LOFIS